• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous Entries

  CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (31/07/2016)

  Thứ Năm 28 Tháng 07. 2016

  BÀI ĐỌC I: Gv 1, 2; 2, 21-23
  “Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm”.
  Trích sách Giảng Viên.
  Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả [...]

  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C (24/07/2016)

  Chúa Nhật 17 Tháng 07. 2016

  ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ LÀ THẦY DẬY CẦU NGUYỆN
  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C (24/07/2016)
  [St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, điều nổi bật nhất là con người không ngừng lỗi phạm đến Thiên Chúa và Thiên Chúa không ngừng thứ tha cho [...]

  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C (17/07/2016)

  Thứ Ba 12 Tháng 07. 2016

  BÀI ĐỌC I: St 18, 1-10a
  “Đối với Thiên Chúa có gì khó đâu. Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con trai”.
  Trích sách Sáng Thế.
  Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Mambrê, đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa [...]

  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C (10/07/2016)

  Chúa Nhật 10 Tháng 07. 2016

  BÀI ĐỌC I: Đnl 30, 10-14
  “Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi”.
  Trích sách Đệ Nhị Luật.
  Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép [...]

  CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C (03/07/2016)

  Thứ Hai 27 Tháng 06. 2016

  “ANH EM HÃY RA ĐI!”
  [Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Từ ngày Đức Giê-su sai 72 môn đệ ra đi với lời tuyên bố “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặp lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi!” [...]

  CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (26/06/2016)

  Thứ Năm 23 Tháng 06. 2016

  BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 16b. 19-21
  “Êlisê đi theo Êlia”.
  Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
  Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: “Êlisê, con ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi”.
  Êlia ra đi tìm gặp Êlisê con [...]

  CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM C (19/06/2016)

  Thứ Ba 14 Tháng 06. 2016

  BÀI ĐỌC I: Dcr 12, 10-11
  “Họ sẽ nhìn thấy Đấng họ đã đâm thâu qua”.
  Trích sách Tiên tri Dacaria.
  Đây Chúa phán: “Ta sẽ gieo rắc tinh thần ân phúc và cầu nguyện trên nhà Đavít và trên dân cư Giêrusalem. Họ sẽ ngước mắt nhìn Ta, Đấng họ đã đâm [...]

  CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C (12/06/2016)

  Thứ Hai 6 Tháng 06. 2016

  TÌNH YÊU XÓA SẠCH TỘI LỖI
  [CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C (12/06/2016)]
  [2 Sm 12,7-10.13; Gl 2, 16.19-21; Lc 7, 36 - 8,3]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Qua các đoạn Thánh Kinh của Phụng Vụ Thánh Lễ hôm nay chúng ta thấy xuất hiện trước mặt Thiên Chúa hai con người “đáng tội”, một là vua [...]

  [CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM C (05/06/2016)]

  Thứ Tư 1 Tháng 06. 2016

  BÀI HỌC CỦA NGƯỜI XƯA ĐỂ LẠI
  [CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM C (05/06/2016)]
  [1 V 17,17-24; Gl 1, 11-19; Lc 7,11-17]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Các bài Thánh Kinh của Phụng Vụ hôm nay cho chúng ta một bài học quý giá về Đức Tin mà Hội Thánh mời gọi chúng ta đào sâu, canh tân, [...]

  Chúa Nhật Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Giêsu 29/05/2016

  Thứ Năm 26 Tháng 05. 2016

  BÀI ĐỌC I: St 14, 18-20
  “Ông mang bánh và rượu tới”.
  Trích sách Sáng Thế.
  Trong những ngày ấy, Melkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và [...]

  « Previous Entries