• Hôm nay ngày

 • Tin Mừng qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Sống Lời Chúa Hôm Nay

  « Previous Entries

  CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C (28/08/2016)

  Thứ Tư 24 Tháng 08. 2016

  BÀI ĐỌC I: Hc 3, 19-21. 30-31 (Hl 17-18. 20. 28-29)
  “Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa”.
  Trích sách Huấn Ca.
  Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng [...]

  CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C (21/08/2016)

  Thứ Hai 15 Tháng 08. 2016

  BÀI ĐỌC I: Is 66, 18-21
  “Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến”.
  Trích sách Tiên tri Isaia.
  Đây Chúa phán: “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và [...]

  CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C (14/08/2016)

  Thứ Tư 10 Tháng 08. 2016

  BÀI ĐỌC I: Gr 38, 4-6. 8-10
  “Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ”.
  Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
  Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: “Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời làm lũng đoạn tinh thần chiến [...]

  CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM C (07/08/2016)

  Thứ Năm 4 Tháng 08. 2016

  BÀI ĐỌC I: Kn 18, 6-9
  “Như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng đã làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy”.
  Trích sách Khôn Ngoan.
  Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết chắc mình đã tin tưởng vào lời thề nào mà [...]

  CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (31/07/2016)

  Thứ Năm 28 Tháng 07. 2016

  BÀI ĐỌC I: Gv 1, 2; 2, 21-23
  “Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm”.
  Trích sách Giảng Viên.
  Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả [...]

  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C (24/07/2016)

  Chúa Nhật 17 Tháng 07. 2016

  ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ LÀ THẦY DẬY CẦU NGUYỆN
  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C (24/07/2016)
  [St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, điều nổi bật nhất là con người không ngừng lỗi phạm đến Thiên Chúa và Thiên Chúa không ngừng thứ tha cho [...]

  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM C (17/07/2016)

  Thứ Ba 12 Tháng 07. 2016

  BÀI ĐỌC I: St 18, 1-10a
  “Đối với Thiên Chúa có gì khó đâu. Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con trai”.
  Trích sách Sáng Thế.
  Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Mambrê, đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa [...]

  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM C (10/07/2016)

  Chúa Nhật 10 Tháng 07. 2016

  BÀI ĐỌC I: Đnl 30, 10-14
  “Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi”.
  Trích sách Đệ Nhị Luật.
  Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép [...]

  CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM C (03/07/2016)

  Thứ Hai 27 Tháng 06. 2016

  “ANH EM HÃY RA ĐI!”
  [Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20]
  I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ
  Từ ngày Đức Giê-su sai 72 môn đệ ra đi với lời tuyên bố “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặp lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi!” [...]

  CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (26/06/2016)

  Thứ Năm 23 Tháng 06. 2016

  BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 16b. 19-21
  “Êlisê đi theo Êlia”.
  Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
  Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: “Êlisê, con ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi”.
  Êlia ra đi tìm gặp Êlisê con [...]

  « Previous Entries