• Hôm nay ngày

 • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Các Thánh

  l0.gif

  anre.jpg

  1. Danh sách 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam
  2. Thầy giảng An-Rê và tước hiệu “Tử Đạo tiên khởi Việt Nam”
  3. Sơ lược tiểu sử chân phước Anrê Phú Yên
  4. Những Phép Lạ nhờ lời cầu bầu của các Thánh Tử Ưạo Việt Nam được Tòa Thánh công nhận.
  5. Một vài chi tiết liên quan đến việc tôn phong Hiển Thánh.