• Hôm nay ngày

 • THÔNG TIN MỤC VỤ qua Email

 • Tin Tức

 • Quảng Cáo

 • Quy Chế Hội Đồng Giáo Xứ

  l0.gif

  Của “các Giáo Xứ cho các nguời Công Giáo thuộc tiếng Mẹ Đẻ khác”
  Đã được Tòa Giám Mục chuẩn y vào ngày 11.12.2001


  0. Mục lục:

  0. Dẫn nhập
  1. Hội Đồng Giáo Xứ cho các “Giáo Xứ cho người Công Giáo thuộc tiếng Mẹ Đẻ khác”

  1. Tổng quát
  2. Số thành viên được bầu
  3. Nhiệm kỳ
  4. Quyền bầu cử
  5. Quyền ứng cử

  2. Chuẩn Bị Bầu Cử
  1. ỦyBan Bầu Cử
  2. Họp toàn thể giáo Xứ
  3. Danh Sách Đề Cử chính thức
  4. Chủ tọa bầu cử
  5. Tiến trình bầu cử
  6. Bầu phiếu qua gửi thư
  3. Sinh hoạt
  1. Sinh hoạt mục vụ hàng tháng tại các cộng đoàn địa phương
  2. Sinh hoạt mục vụ chung cho toàn giáo phận
  3. Sinh hoạt thiếu nhi
  4. Sinh hoạt Thanh Thiếu Niên
  5. Mục vụ Bí Tích
  6. Sinh hoạt đoàn thể
  7. Hành hương

  0. Dẫn nhập:

  Để đảm bảo cho tương lai việc chăm sóc mục vụ cho các giáo dân Công Giáo từ các nước khác, Đức Giám Mục sẽ ban hành sắc lệnh thiết lập các “Giáo Xứ cho người Công Giáo thuộc tiếng Mẹ Đẻ khác” và xác định các “giáo dân trong giáo xứ”, nằm trong hệ thống Đơn vị mục vụ thống nhất (Seelsorgeeinheit). Sắc lệnh này có liên quan đến các Trung Tâm Mục Vụ hiện hữu từ trước tới nay.

  Được kể là “giáo dân trong Giáo Xứ cho người Công Giáo thuộc tiếng Mẹ Đẻ khác” bất cứ ai là người Công Giáo và đang định cư trong vòng Đơn vị mục vụ thống nhất. Ngoài ra còn có những giáo dân Công Giáo sinh sống ngoài vòng Đơn vị mục vụ thống nhất, ngay cả ở trong vùng của Trung Tâm Mục Vụ, đều được quyền tự do chọn lựa cho mình những nhu cầu về mục vụ nơi các “Giáo Xứ cho người Công Giáo thuộc tiếng Mẹ Đẻ khác”.

  Thể theo Sắc Lệnh thiết lập này, một “Giáo Xứ cho người Công Giáo thuộc tiếng Mẹ Đẻ khác” được hưởng quy chế “Missio cum cura animarum” (Giáo Xứ với quyền săn sóc mục vụ) trong ý nghĩa của Tự Sắc “Patoralis Migratorum Cura” (Chăm Sóc Mục Vụ của người Di dân).

  Để các thành phần giáo dân có thể tham gia trách nhiệm và điều hành Giáo Xứ cho người Công Giáo thuộc tiếng Mẹ Đẻ khác, cần phải có một Hội Đồng đại diện. Hội Đồng đại diện là Hội Đồng Giáo Xứ. Hội Đồng này đại diện cho giáo xứ trong Ủy Ban chung của Đơn vị mục vụ thống nhất.

  I. Hội Đồng Giáo Xứ cho các “Giáo Xứ cho người Công Giáo thuộc tiếng Mẹ Đẻ khác”

  1. Tổng quát:

  Là thành viên của Hội Đồng Giáo Xứ của “Giáo Xứ cho người Công Giáo thuộc tiếng Mẹ Đẻ khác” gồm:
  -Được quyền quyết định:
  a) Cha Xứ hoặc người đại diện Ngài chiếu theo Quy Chế Hội Đồng Giáo Xứ số 17
  b) Đại đa số những thành viên trong Hội Đồng Giáo Xứ

  -Được quyền bỏ phiếu phát biểu và tư vấn:
  a) Những người cộng sự viên mục vụ được chỉ định
  b) Thành viên của Ủy Ban Điều Hành của Hội Đồng Giáo Xứ, cũng chính là Hội Đồng có quyền theo luật định.

  2. Số của những thành viên được bầu:

  (1) Chiếu theo điều 1 khoản 1b) liên quan đến các thành viên được bầu theo thể thức bầu phiếu kín, tự do, đại chúng, trực tiếp và bình đẳng do các giáo dân trong giáo xứ.
  (2) Số của những thành viên được bầu của Hội Đồng Giáo Xứ được ấn định như sau:
  tới 600 giáo dân: từ 6-8 thành viên
  từ 601-1200 giáo dân: từ 8-10 thành viên
  từ 1201-2500 giáo dân: 10 thành viên
  từ 2501-4000 giáo dân: 12 thành viên
  từ 4001-6000 giáo dân: 14 thành viên
  trên số đó: 16 thành viên

  3. Nhiệm kỳ:


  Hội Đồng Giáo Xứ được bầu vào ngày 11.03.2002 sẽ bắt đầu nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới tới Mùa Thu 2005.

  4. Quyền bầu cử:

  (1) Tất cả những giáo dân được tròn 16 tuổi tính tới ngày bầu cử. Cả những người công giáo cùng tiếng mẹ đẻ thuộc về Giáo Xứ, chưa có quốc tịch, dù cư ngụ ngoài Giáo Xứ, nhưng nằm trong vùng mục vụ của Trung Tâm Mục Vụ từ trước tới nay cũng được quyền bỏ phiếu. Ngoài ra, tất cả những người Công Giáo ngoại quốc nói cùng một thứ tiếng (thí dụ người gốc Châu Mỹ La Tinh có thể thuộc về một giáo xứ Tây Ban Nha).

  (2) Nếu đặt đơn xin, Hội đồng bầu cử cũng có thể thừa nhận người Đức gốc ngoại quốc được quyền bầu cử, với điều kiện phải lưu ý tới điều khoản 1. Đơn xin phải được gửi đến Hội Đồng Bầu Cử 2 tuần lễ trước ngày bầu cử và được Hội Đồng này chấp thuận.

  (3) Những người Công Giáo đã xin ra khỏi giáo hội hoặc những người đã “sao lãng” không khai báo mình thuộc về Giáo Hội Công Giáo Roma tại nơi cư trú, những người này không có quyền bầu cử và Hội Đồng Bầu cử cũng không được cho phép họ bầu cử.

  5. Quyền ứng cử

  (1) Tất cả những người có đủ quyền bầu cử , chưa ra ứng cử ở một “Giáo Xứ cho người Công Giáo thuộc tiếng Mẹ Đẻ khác”, đều có quyền ra ứng cử.

  (2) Những người sau đây không có quyền ứng cử:
  a) Những người đã được chỉ định phục vụ trong giáo xứ.
  b) Thành viên của Hội Đồng Giáo Xứ đang tại chức
  c) Những người vợ hoặc chồng của thành viên của Hội Đồng Giáo Xứ đang tại chức, hoặc có họ máu hai đời hoặc đang mang thai.

  (3) Không được quyền ra ứng cử:
  a) Nếu cá nhân nào bị ngăn trở không được thực hiện quyền … Quyền quyết định thuộc về Toà Giám Mục.
  b) Nếu họ thuộc về một Hội nào quyết tâm chống với đức tin hoặc nghịch với luân lý
  c) Nếu đời sống hoặc hành động của họ chướng tai gai mắt một cách công khai.

  (4) Trường hợp Ủy Ban Bầu Cử không thể giải quyết được mối nghi ngờ về quyền ứng cử, thì chính Tòa Giám Mục sẽ phải quyết định.

  (5) Những đôi vợ chồng hoặc những người có họ hàng bà con hai đời, hoặc đang có thai, sẽ chỉ được bầu vào Hội Đồng Giáo Xứ nếu được nhiều người tín nhiệm dồn phiếu cho.

  II. Chuẩn Bị Bầu Cử


  1. Ủy Ban Bầu Cử:

  (1) Phải hình thành một Ủy Ban Bầu Cử ít nhất là 8 tuần lễ trước này bầu cử. Ủy Ban này có nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức và cuộc bầu tất cả các Hội Đồng trên lãnh thổ của Trung Tâm Mục Vụ liên hệ. Đặc biệt, Ủy Ban này có phận sự chuẩn bị và tổ chức cuộc họp mặt của Giáo Xứ cũng như mời đến tham dự cuộc Bầu.

  (2) Ban Đại Diện của Trung Tâm Mục Vụ có quyền đề cử và bổ nhiệm Ủy Ban bầu cử. Ban Đại Diện chọn lựa một Vị làm chủ tịch và một vị phó chủ tịch trong những vị đại diện khóa cũ và không ra ứng cử trong khóa này, ít ra là phải có hai người. Trường hợp một Trung Tâm Mục Vụ gồm nhiều Giáo Xứ cho người Công Giáo thuộc tiếng Mẹ Đẻ khác, thì mỗi Giáo Xứ phải đề cử ít nhất 2 người trong Ủy Ban Bầu Cử.

  (3) Trường hợp chưa có Ban Đại Diện, thì chính Vị điều hành Trung Tâm Mục Vụ tự đề cử sau khi đã bàn hỏi với những người cộng sự viên của mình, nghĩa là với những người đã được tiếp xúc trong địa phương. Nơi nào vừa không có Ban Đại Diện và cũng không có linh mục điểu khiển Trung Tâm Mục Vụ, thì chính Tòa Giám Mục sẽ đề cử Ủy Ban Bầu Cử.

  (4) Ủy Ban bầu cử có nhiệm vụ quyết định Địa Điểm và Thời Gian Bầu Cử (kéo dài trong vòng ít là 2 tiếng).

  (5) Ủy Ban Bầu Cử có thể uỷ quyền cho một Chủ Tịch Ủy Ban Bầu Cử tại địa phương, nhất là việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

  2. Họp toàn thể giáo Xứ

  (1) Ủy Ban Bầu Cử quyết định một cuộc họp toàn thể giáo xứ ít nhất là 4 tuần lễ trước ngày bầu cử. Cuộc họp mặt này có thể ở trung ương hay tại mội Giáo Xứ cho người Công Giáo thuộc tiếng Mẹ Đẻ khác nhau. Trước ngày họp mật toàn thể giáo xứ, Ủy Ban bầu cử gửi thư mời tới tất cả những cử tri thuộc vùng của mình.

  (2) Nhiệm vụ của cuộc họp mặt toàn thể giáo xứ này là thu thập những đề cử những ứng cử viên cho mỗi Giáo Xứ cho người Công Giáo thuộc tiếng Mẹ Đẻ khác trong vùng của Trung Tâm Mục Vụ.
  Ai bị ngăn trở có thể gửi thư đề cử tới Ủy Ban Bầu Cử.

  3. Danh Sách Đề Cử chính thức


  (1) Trong vòng hai tuần lễ sau cuộc họp mặt chung của Giáo Xứ, Ủy Ban Bầu Cử có nhiệm vụ thành lập danh sách đề cử chính thức cho mỗi cộng đoàn. Ủy Ban Bầu Cử phải duyệt xét xem các ứng cử viên có hợp lệ không.

  (2) Trường hợp danh sách đề cử không đủ 1/3 số ứng cử viên cần thiết để bầu, Ủy ban Bầu Cử phải hạn định danh sách đề cử chính thức theo con số này. Tòa Giám Mục có thể cho phép ngoại lệ này. Nếu danh sách đề cử có ít nhất 2 ứng cử viên cần thiết để bầu cử, thì đủ điều kiện được cho phép ngoại lệ trên của TGM.

  (3) Trước khi công bố danh sách đề cử chính thức cần phải có chữ ký đồng ý của các ứng cử viên.

  (4) Hai tuần trước ngày bầu cử, Ủy Ban Bầu Cử phải cho công bố chính thức danh sách các ứng cử viên. Ngoài ra còn phải công bố trong các thánh lễ hoặc các tờ thông tin tại mội địa phương. Danh sách các ứng cử viên phải theo thứ tự vần abc với các chỉ dẫn sau đây: tuổi, nghề nghiệp và địa chỉ.

  4. Chủ tọa bầu cử

  (1) Ủy Ban Bầu Cử có thể bổ nhiệm một chủ tọa đoàn bầu cử tại địa phương cho mỗi cộng đoàn. Thành viên của cộng đồng này trong Ủy Ban Bầu Cử thuộc về chủ tọa đoàn bầu cử. Chủ tọa đoàn bầu cử gồm có một vị chủ tịch, một vị phó chủ tịch và ít nhất hai vị phụ tá khác. Chủ tọa đoàn bầu cử điều hành diễn tiến cuộc bầu phiếu và tuyên bố kết quả trong phòng bỏ phiếu.

  (2) Trước khi tiến hành cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Ủy Ban Bầu Cử bắt buộc Vị Chủ Tọa và những nhân viên khác trong chủ tọa đoàn bầu cử phải hứa long trọng chu toàn bổn phận theo tiến lương tâm.

  (3) Trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu Chủ Tọa Đoàn bầu cử bắt buộc phải khóa kín th7ng bỏ phiếu. Thùng phiếu này chỉ được khui mở ra sau khi cuộc bầu cữ đã kết thúc.

  (4) Chủ Tọa Đoàn bầu cử phải ký nhận trên bản tường trình diễn tiến bầu cử và kết quả của cuộc kiểm phiếu.

  5. Tiến trình bầu cử:


  (1) Mỗi “Giáo Xứ cho người Công Giáo thuộc tiếng Mẹ Đẻ khác” phải tự tổ chức cuộc bầu cử Hội Đồng Giáo Xứ. Việc triệu tập và mời gọi bầu cử thực sự được thực hiện với thư mời đến tham dự cuộc họp mặt giáo xứ.

  (2) Các cử tri hợp lệ bầu cử qua hệ thống bầu trực tiếp hoặc qua thư bầu. Diễn tiến bầu cử và việc đếm phiếu bầu phải diễn ra công khai.

  (3) Phải ghi danh tất cả các cử tri khi đã chứng minh đủ quyền bầu cử. Ủy Ban Bầu Cử chuẩn bị một bản danh sách những cử tri hợp lệ đã đăng ký trong cộng đoàn. Những người công giáo ngoại quốc được quyền bầu cử đang sinh sống ngoài một giáo xứ cũng có thể làm đơn ghi danh vào danh sách dự khuyết hoặc bổ sung. Họ chỉ có thể sử dụng quyền bỏ phiếu một lần. Vì thế, cử tri nào đến từ ngoài một giáo xứ phải làm một bản …. Quyền được bầu cử phải được chứng nhận qua giấy căn cước hoặc người chứng.

  (4) Chỉ được sử dụng phiếu bầu cử (xem mẫu) chính thức cho cuộc bầu cử. Các cử tri gạch vào khuông đề tên của những ứng cử viên mà họ muốn dồn phiếu cho. Mỗi cử tri được quyền bầu cho đủ số đã được ấn định các thành viên của Hội Đồng Giáo Xứ.

  (5) Không bắt buộc phải bầu phiếu cho hết các ứng cử viên đã định. Nhưng mỗi ứng cử viên chỉ được bầu một lần trong mỗi phiếu bầu. Cử tri nào nhận được nhiều lần bầu trong mỗi phiếu bầu, cũng chỉ được một phiếu bầu mà thôi.

  (6) Những phiếu bầu sau đây được coi là bất hợp lệ

  a) Nếu phiếu bầu ghi nhiều hơn số ứng cử viên cần phải được bầu.
  b) Nếu trong phiếu bầu có ghi những dòng chữ lăng mạ có liên quan đến ứng cử viên được bầu hoặc lời lăng mạ không nhằm chỉ chống đối một ứng cử viên nào đó được ám chỉ trong đó, hoặc tìm thấy có ghi lời phát biểu tương tự như vậy trong phiếu bầu.
  c) Hoặc phiếu bầu không có ghi gì cả.

  Những phong thư bầu phiếu không có phiếu bầu ở bên trong cũng được coi là bất hợp lệ.

  6. Bầu phiếu qua gửi thư

  (1) Cử tri nào bị ngăn trở không thể đến bầu được, nếu đã đăng ký, sẽ nhận được phiếu bầu.

  (2) Việc đăng ký này có thể thực hiện đến ngày thứ Sáu trước cuộc bầu cử không cần theo mẫu mực nào hoặc viết hoặc bằng miệng tại Văn Phòng của Trung Tâm Mục Vụ. Sau khi đã kiểm điểm quyền bầu cử hợp lệ, mỗi cử tri đã đăng ký sẽ nhận được các hồ sơ sau đây:

  a) Thư chứng nhận bầu cử
  b) Phiếu bầu cử chính thức
  c) Phong thư bầu phiếu (mầu vàng)
  d) Thư bầu (Mầu hồng nhạt) (Xin xem mẫu kèm theo)

  (3) Việc phổ biến danh sách các ứng cử viên phải được ghi đầy đủ quý danh và danh hiệu…

  (4) Cử tri bầu:

  a) Tự điền vào phiếu bầu
  b) Sau đó gấp phiếu bầu đã điền và bỏ vào phong bì bầu cử chính thức (mầu vàng), để mở không dán kín.
  c) Ký vào mặt trái của thư chứng nhận bầu cử với ngày tháng và nơi ký.
  d) Bỏ phong bì bầu cử (mầu vàng) không dán kín ố tách rời ố thư chứng nhận bầu cử đã ký nhận, vào phong thư bầu phiếu chính thức (phong bì mầu hồng nhạt).
  e) Dán phong thư bầu cử (mầu hồng nhạt) và
  f) Gửi phong thư bầu cử (phong bì mầu hồng nhạt) qua bưu điện hoặc gửi bằng bất cứ phương cách nào tới Văn Phòng Trung tâm. Văn Phòng này sẽ chuyển thư bầu cử này tiếp tới Ban Điều Hành Ủy Ban Bầu Cử.
  g) Muộn nhất phong thư bầu cử này phải gửi tới Ban Điều hành bầu cử vào giờ cuối cùng của ngày bầu phiếu. Sau đó, kể như bất hợp lệ.

  (5) Cử tri nào bị ngăn trở vì thể lý không thể tự đến bầu trực tiếp được, có thể nhờ người nào tín cẩn bầu thế chỗ. Trong trường hợp này, người được cậy nhờ phải có giấy ủy quyền của cử tri , mới được điền vào phiếu bầu. Sau đó, người được cậy nhờ bỏ phiếu cam kết ký nhận vào mặt trái của phiếu bầu cử.

  (6) Tất cả các phong thư bầu phải được đóng kính cho tới cuối cuộc bầu cử. Trên phong thư bầu phải ghi ngày nhận.

  (7) Thư công bố kết quả bầu cử sẽ được kiểm nhận trong cuộc họp của ủy Ban Bầu Cử, theo các thể thức sau:

  a) Mở các phong thư đã bầu tính tới cuối cuộc bầu cử
  b) Lấy các thư bầu và phiếu bầu chính thức
  c) Kiểm điểm xem phiếu bầu của cử tri đương sự có nằm trong danh sách cử tri.

  III. Các Sinh Hoạt

  1. Sinh hoạt mục vụ hàng tháng tại các cộng đoàn địa phương:

  Trung tâm điểm sinh hoạt mục vụ hàng tháng tại các cộng đoàn địa phương, chính là Thánh Lễ.

  -Trước Thánh Lễ: giáo dẫn lãnh nhận Bí Tích Sám Hối và Hòa giải, tham dự Chia sẻ Lời Chúa (tùy theo tổ chức của mỗi cộng đoàn), tập hát ca đoàn, cộng đoàn và đọc kinh chung.
  -Ban Đại Diện cộng đoàn địa phương (ủy viên phụng vụỉ) tự lo chỉ định người đọc sách thánh, dọn và đọc lời nguyện giáo dân, chọn lựa các bài thánh ca và chuẩn bị cho các em Thiếu Nhi Cung Thánh giúp lễ. Chương trình thánh lễ và giáo lý riêng cho thiếu nhi đã được bắt đầu tổ chức tại một số cộng đoàn.
  -Ủy Viên Phụng Vụ của cộng đoàn cũng lo nhận ý lễ của cộng đoàn và ghi lại tổng quát tất cả các ý lễ, để trên bàn thờ cho Cha chủ tế trước Thánh Lễ.
  -Thiếu Nhi Cung Thánh: Em Phụ Trách Ban Thiếu Nhi Cung Thánh (Ban Giúp Lễ) hoặc Ủy Viên Phụng Vụ lo lập danh sách, và phân chia phiên cho các em Thiếu Nhi Cung Thánh. Trước Thánh Lễ giúp các em mặc áo giúp lễ và phân chia các phận vụ trong Thánh Lễ cho mỗi em.
  -Sau Thánh lễ: Cộng đoàn thường gặp gỡ chia sẻ trong tình huynh đệ. Đôi khi có sinh hoạt thiếu nhi, thanh thiếu niên hoặc giáo lý cộng đoàn.

  Tại một vài cộng đoàn có mở lớp tiếng Việt cho các em thiếu nhi.

  -Mỗi cộng đoàn nhận một Vị Thánh Bổn Mạng và mỗi năm tổ chức mừng kính trọng thể vào dịp Lễ của cộng đoàn.

  2. Sinh hoạt mục vụ chung cho toàn giáo phận:


  -Mỗi tháng có phát hành Tờ Thông Tin Mục Vụ lấy tên là TIN MỪNG: Nội dung gồm suy niệm Lời Chúa, Tin Sinh Hoạt Cộng Đoàn, Lịch Phụng Vụ và Lịch Trình Thánh Lễ hàng tháng.

  -Hàng năm có 4 đại lễ được tổ chức chung cho hết mọi cộng đoàn: Tết Nguyên Đán, Đại lễ Phục Sinh, Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Thánh Bổn Mạng Cộng Đoàn CGViệt Nam giáo phận Rottenburg-Stuttgart và Đại Lễ Giáng Sinh.

  -Đại Hội CGViệt Nam toàn giáo phận được tổ chức 3 năm một lần.

  3. Sinh hoạt thiếu nhi:

  -Thiếu nhi cung thánh: Tại các cộng đoàn, các em sau khi đã rước lễ được mời tham dự đoàn “Thiếu Nhi Cung Thánh” giúp lễ trên bàn thánh.

  -Lớp Việt Ngữ: tại Trung Tâm Mục Vụ Stuttgart có tổ chức lớp tiếng Việt cho các em trong vùng, không biệt tôn giáo, từ 11 năm qua.

  - Tết Trung Thu: tổ chức cho tất cả các em thiếu nhi Việt Nam trong giáo phận, không phân biệt tôn giáo. Mấy năm qua đã có khoảng 400-500 em thiếu nhi và cha mẹ đến tham dự, rước đèn trung thu và văn nghệ.

  4. Sinh hoạt Thanh Thiếu Niên:

  -Ca đoàn địa phương: phụ trách thánh ca trong thánh lễ và sinh hoạt cộng đoàn…
  -Ca đoàn tổng hợp: phụ trách thánh ca trong 4 đại lễ và đại hội của giáo phận.
  -Tĩnh tâm giới trẻ: mỗi năm tổ chức một lần dành cho các thanh thiếu niên trong giáo phận.
  -Khoá chuẩn bị hôn nhân: mỗi năm tổ chức liên vùng Nam Đức chung với Muenchen và Nuernberg, dành cho các bạn trẻ sắp bước lên xe hoa.
  -Khóa Come & See: huấn luyện và tĩnh tâm dành cho các Bạn Trẻ trong giáo xứ.

  Ngoài ra còn có những buổi du ngoạn ngoài trời, trại hè và hành hương…
  -Hai Liên Đoàn Hướng Đạo Trần Quốc Tuấn và Lê Lợi hợp tác với Trung Tâm Mục Vụ để tổ chức và sinh hoạt trong các khoá tiếng Việt, các sinh hoạt thanh thiếu niên, các dịp hội Xuân, Tết Trung Thu và Đại Hội.

  5. Mục vụ Bí Tích:

  -Rửa tội: thường được cử hành trong thánh lễ địa phương của các cộng đoàn. Những Cha Mẹ có con đầu lòng sẽ chuẩn bị lễ nghi Rửa tội và học hỏi thêm về Bí Tích này, kèm theo các bổn phận giáo dục và hướng dẫn đức tin cho con cái.

  -Lớp giáo lý tân tòng: một tháng một lần (tùy theo nhu cầu).

  -Hôn phối: sau khi tham dự khóa chuẩn bị hôn nhân, Trung Tâm mục vụ tổ chức thêm các khoá giáo lý chung theo các đề tài khác nhau, và mỗi đôi hôn phối gặp Cha Tuyên Úy riêng một hai lần để dọn lễ nghi hôn phối hoặc giáo lý riêng.

  -Chia Sẻ Lời Chúa: Đã được tổ chức tại một vài cộng đoàn và được sự cộng tác của Huynh đoàn Phan Sinh Tại Thế và Phong Trào Cursillo. Anh em thuờng xuyên gặp nhau và chia sẻ Lời Chúa mỗi Chúa Nhật .

  -Đọc kinh Tôn Vương: Từ năm 1997 cho tới nay, để chuẩn bị Năm Thánh 2000, cộng đoàn có tổ chức đọc kinh Tôn Vưong trong các gia đình, cùng với Mẹ Maria chuẩn bị và đón mừng Năm Toàn Xá 2000. Chương trình này vẫn đang được tiếp tục từ Năm 2000 cho tới nay.

  6. Sinh hoạt đoàn thể:

  Vì hoàn cảnh sống rải rác quá xa nhau, nên ngoài ca đoàn địa phương, ca đoàn tổng hợp, các em Thiếu Nhi Cung Thánh, các Bạn Trẻ Come & See cộng đoàn không tổ chức đoàn thể nào khác ngoài hai đoàn Phan Sinh Tại Thế và Phong trào Cursillo.

  7. Hành hương:  Mỗi năm, gia đình Tôn Vinh Đức Mẹ Marienfried tổ chức một cuộc hành huơng tại Trung Tâm Hành Hương Marienfried (Pfaffenhofen) gần thành phố Ulm, nằm trong giáo phận Ausburg. Mục đích là để tôn vinh Đức Mẹ và nhất là lắng nghe lại những sứ điệp căn bản của Tin Mừng Cứu Độ: giúp mỗi tín hữu biết canh tân và cải thiện đời sống, tôn sùng đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi.

  Ngoài ra, Trưng Tâm mục Vụ còn tổ chức các cuộc hành hương đi Đất Thánh Israel, đi thủ đô Giáo Hội Roma, đi Lộ Đức hay Fatima…

  icon_zurueck.gifquay lại